Σύμπαν Zagadra

Έναρξη: 25 Μαρτίου 2019
Χαρακτηριστικά: 2x Στόλος- / 6x Οικονομία- / 12x Έρευνα, 40% ΠΣ, 5 Γαλαξίες, +30 Πεδία + Χωρίς ACS + 10,000 Αρχική Αντιύλη

You are seeing all the Community Sections but aren't interested in most them?
Check out this thread for an explanation on how to remove them: How to remove boardsections from your board view
PS: You can dismiss this notice in the top right of it

There are not any threads in this forum at the moment.