OGame oslavuje 17. výročie epickými udalosťami

 • 17thEvent.PNG

  Je čas na oslavy! OGame - úvodná kapitola príbehu Gameforge - má za sebou 17 úspešných rokov. Oslavujeme tento významný míľnik novými servermi vo všetkých komunitách. Pripoj sa k novým svetom na počesť tejto príležitosti - úžasné ceny čakajú na úspešných hráčov!

  12.11 sa spustia nové trvalé servery vo všetkých komunitách. Otváracia udalosť potrvá do 26.11 a servery sú samozrejme nabité najnovšou aktualizáciou.

  Výhercovia sa môžu tešiť na tieto ceny:

  • Všetci hráči, ktorí budú v top 3 na niektorom z nových serverov 26.11 o 11:00 CET, sa môžu tešiť na veliteľa a špecialistov na 3 týždne, plus k tomu kupón v hodnote 50 eur.

  • Dvadsať najlepších hráčov na všetkých serveroch okrem toho získa sladký hrnček OGame plus zvýšenie úrovne výskumu / výstavby.

  • Náhodne vybraný účastník udalosti na každom novom serveri tiež dostane kupón v hodnote 25 EUR.

  Podmienky účasti:

  • Zúčastniť sa môžeš od 12.11.2019 (spustenie servera) do 26.11.2019 (11:00 CET).

  • Účastníci musia mať najmenej 18 rokov.

  • Gameforge určí poradie a kontaktuje víťazov.

  • Ak hráč dosiahne víťazné miesto na viacerých serveroch, dostane iba jednu cenu.

  • Mená výhercov budú zverejnené na fóre a na sociálnych sieťach OGame 27.11.

  • Výhercovia nám musia odpovedať do 28.11 a uviesť svoju adresu. Pokiaľ neobdržíme odpoveď, ceny prepadnú.

  • Ceny budú odoslané 02.12.

  • Cenu nie je možné preniesť na inú osobu.

  • Ak sa pri kontrole víťazných účtov preukáže akékoľvek porušenie štandardných podmienok používania a pravidiel, hráč bude vylúčený zo súťaže.

  • Zvýšenie úrovne výskumu alebo výstavby je možné iba raz na účet.

  Všetkým účastníkom prajeme veľa šťastia!

  Tím OGame

 • Pravidlá a podmienky


  Priebeh súťaže „OGame Anniversary Servers Contest" („súťaž"), ktorú organizuje Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Strasse 8, 76131 Karlsruhe, Nemecko („Gameforge"), sa riadi týmito podmienkami.


  1. Oprávnenosť, účastníci a účasť

  1. Účasť v súťaži je bezplatná a nie je viazaná na žiadne spoplatnené služby. Všetci dospelí používatelia, v súlade so Všeobecnými podmienkami, sú oprávnení zaregistrovať si nový alebo použiť existujúci účet pre služby Gameforge, na registráciu účtu OGame a zúčastniť sa súťaže.

  2. Akákoľvek osoba, oprávnená zúčastniť sa podľa (1), ktorá sa zapojí do súťaže, ako je opísané v (3), od 12.11.2019 do 26.11.2019, 11:00 CET („trvanie súťaže"), je považovaná za účastníka súťaže („účastník“).

  3. Účelom účasti je registrácia účtu OGame aspoň na jednom z nových serverov OGame („súťažný účet"), ktorý sa otvorí 12.11.2019 na účely prevádzkovania súťaže („súťažný server"), ako aj aktívna účasť na príslušnom súťažnom serveri v rámci trvania súťaže.


  2. Výhercovia a ceny

  1. Účastníci, ktorí na konci trvania súťaže dosiahnu jednu z 3 prvých priečok v rebríčku príslušného súťažného servera podľa počtu dosiahnutých bodov, budú „národní výhercovia".

  2. 20 účastníkov, ktorí na konci trvania súťaže dosiahnu najviac bodov spomedzi všetkých súťažných serverov podľa počtu dosiahnutých bodov, budú „medzinárodní výhercovia".

  3. Navyše okrem národných a medzinárodných výhercov, Gameforge náhodne vyberie na každom súťažnom serveri troch „náhodných výhercov" spomedzi všetkých účastníkov.

  4. Účastník môže byť národným aj medzinárodným výhercom súčasne, nie však zároveň náhodným výhercom.

  5. Gameforge vyhlási národných a medzinárodných výhercov súčasne s náhodnými výhercami 27.11.2019 na svojich internetových stránkach (vrátane fóra) ako aj na účtoch, ktoré Gameforge spravuje na sociálnych sieťach Facebook, Instagram a Twitter s príslušnými používateľskými menami hráčov („vyhlásenie") a bude informovať výhercov e-mailom („oznámenie").

  6. Výhercovia budú ocenení, ako je uvedené vo vyhlásení súťaže:

   1. Vecné ceny pre medzinárodných výhercov budú zasielané poskytovateľom doručovacích služieb („poskytovateľ služieb"), povereným spoločnosťou Gameforge od 02.12.2019 čo vyžaduje platnú poštovú adresu („adresa"). Gameforge požiada výhercov o odpoveď na oznámenie, obsahujúcu ich adresu, najneskôr do 28.11.2019, („odpoveď"). Odpovede, ktorých sa Gameforge nedočká, prípadne prídu neskoro, budú znamenať stratu nárokov na cenu. Vecné ceny sa považujú za udelené medzinárodným výhercom spoločnosťou Gameforge okamihom odovzdania cien poskytovateľovi služieb. Ak vecnú cenu nebude možné doručiť v dôsledku chybnej adresy poskytnutej výhercom, bude to na náklady dotknutého výhercu. Gameforge nie je povinná vykonať žiadny ďalší pokus o doručenie.

   2. Ak ceny obsahujú digitálny obsah, tieto ceny sa doručia výhercom prostredníctvom oznámenia, zaslaného na e-mailovú adresu použitú pri registrácii súťažného účtu, alebo pripojenú k súťažnému účtu alebo k účtu OGame, zadanom výhercom.

   3. Všetky platby v hotovosti alebo platby za fyzický tovar, ako aj výmeny alebo prevody cien tretím stranám sú vylúčené.

   4. Pokiaľ ide o určenie výhercov, je rozhodnutie poroty konečné.


  3. Ochrana údajov

  1. Gameforge bude zhromažďovať osobné údaje poskytnuté účastníkmi (vrátane používateľských údajov o účte Gameforge, t.j. názov prepojeného účtu, e-mailovú adresu, adresu zaslanú medzinárodnými výhercami, v súlade s požiadavkami na ochranu údajov a používať ich výhradne pre účely súťaže. Zahŕňa to kontrolu oprávnenosti účasti a dodržiavanie pravidiel (podľa 5(2)), ako aj prípadné doručenie cien a poskytnutie adresy poskytovateľovi služieb, oznámenie a prezentáciu.

  2. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s osobnými údajmi spoločnosťou Gameforge sa nachádzajú v Zásadách ochrany osobných údajov (pozri najmä bod 3.9, týkajúci sa usporiadania súťaží a právneho základu pre spracovanie týchto údajov, ako aj bod 6 o právach dotknutej osoby).


  4. Zodpovednosť

  Bez ohľadu na právne dôvody je Gameforge, jej orgány, zamestnanci a agenti zodpovední výlučne v prípade preukázaného úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti. V prípade bežnej nedbanlivosti sú zodpovední iba v prípadoch, keď sú porušené zmluvné záväzky a vzniknuté škody sú pokladané za predvídateľné, pokiaľ to nie je v rozpore s požiadavkami iného uplatniteľného zákona. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na straty na životoch, zranenie osôb alebo poškodenie zdravia.


  5. Záverečné ustanovenia

  1. Účastník súhlasí s týmito podmienkami tým, že použije súťažný účet.

  2. Súčasne s týmito Pravidlami a podmienkami platia Všeobecné podmienky používania (súhrnne („pravidlá").

  3. Ak účastník poruší pravidlá počas trvania súťaže alebo sa takéto porušenie preukáže neskôr, Gameforge je oprávnená zrušiť jeho spôsobilosť na účasť.

  4. Gameforge si vyhradzuje právo ukončiť súťaž aj kedykoľvek počas trvania súťaže, ak vznikne závažný dôvod pre tento krok. Závažným dôvodom by bol najmä prípad, ak by nebolo možné zaručiť riadny priebeh súťaže z technických alebo právnych príčin.

  5. Zmluvný vzťah sa riadi nemeckými právnymi predpismi s výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru a oficiálnych smerníc medzinárodného súkromného práva. Ak má účastník v priebehu súťaže obvyklé bydlisko v inej krajine Európskej únie, platnosť uplatniteľných právnych predpisov krajiny v prípade sporu nie je dotknutá voľbou zákona podľa predchádzajúcej vety.

  6. V prípade, že akékoľvek individuálne ustanovenie týchto podmienok stratí účinnosť, zostávajúce ustanovenia zostávajú účinné a záväzné. Nevynútiteľné ustanovenie sa nahradí príslušným zákonným ustanovením.